جلسه هیات امنا8/4/91

جلسه هیات امنابا حضور اعضاءدرمنزل آقای اصغرخواجه پور ازساعت20الی22:30برگزارگردیددراین مراسم ابتداآقای سیدمهدی روح الامینی ضمن ارائه گزارش ماهیانه وتصمیمات جهت موارددردست اقدام توضیحاتی ارائه دادنددراین جلسه همچنین نسبت به موارد فوق تصمیم گیری شد:
1- اجرای کار طراحی گل دسته ها (که هرکدام طبق نمونه که موردتوافق اعضاءرسید مبلغی بالغ بر40میلیون تومان هزینه برآوردشده )که مقررگردید فعلا تاارتفاع 5متر جهت ترمیم ایوان کارادامه پیداکندودرصورت تامین بودجه نسبت به اتمام آن اقدامات لازم صورت پذیرد.
2-مراحل تعین موقعیت جهت ساخت وساز دوچشمه سرویس بهداشتی:که مقررگردیدضمن مذاکره با یکی ازهمسایگان نسبت به خرید ملک آن اقدام شود وگزارش درجلسه ماه آینده ارائه گردد.
3- مراحل مربوط به حیاط سازی ونما پس ازاتمام کارمناره هاصورت پذیرد.
4-مرمت سازی ایوان دراولویت قرارگرفت.
5- جلسه فرهیختگان شهرستانم که درتاریخ15-16/4/91برگزار می گردد ومهمان ویژه این مراسم وزیر محترم ارشاد اسلامی می باشد که تدابیری اتخاذ گردد که فرهیختگان به همراه وزیر محترم ارشاد بتوانند ازمسجد بازدیدنمایند.
/ 1 نظر / 3 بازدید
حميدرضا قطبي راوندي

خدا قوت ميگم به همه شما خيرين دست همگي درد نكند